background image
Alışveriş Sepetim
KVKK Aydınlatma Metni

A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Watsons”)
İNTERNET SİTESİ & MOBİL UYGULAMA ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Merkez Ofisi Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5/4, Kat: 4-5, Ümraniye, İstanbul” adresinde yer alan Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Watsons” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemize (“http://www.watsons.com.tr”) ya da Watsons Mobil Uygulama’ya (“Mobil Uygulama”) kayıt olmanız neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz e-ticaret faaliyetlerimizden kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi ve Mobil Uygulama üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin ilgili platform üzerinden üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin internet sitesi ya da mobil uygulama üyeliği talebi neticesinde

verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak ya da “Merkez Ofisi Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5/4, Kat: 4-5, Ümraniye, İstanbul” adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz

Watsons Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret AŞ.

İLETİŞİM MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

A.S. Watsons Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret AŞ. (“Watsons”) olarak siz değerli müşterilerimizin bizlere ulaşması halinde; bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu verileriniz ad, soy ad, iletişim bilgisi ve tarafımıza ulaşma amacınız siparişinize ilişkin bir şikayeti içeriyorsa sipariş ve bağlantılı olarak ileteceğiniz kişisel verilerdir.

 Bu kişisel verileriniz;

  • Aranan iletişime geçilen kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • İletişimin teyidi ve iletişim sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Talep şikâyet süreçlerini yönetmek,
  • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
  • Tarafımıza ilettiğiniz sorulara doğru ve sağlıklı cevap verebilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, çağrı merkezi hizmeti aldığımız firmalara ve kullanacağınız chatbot adlı yazılım için yazılım ve bakım hizmeti aldığımız firmalarla birlikte diğer iş ortaklarımıza ve hukuki uyuşmazlık halinde yargı mercilerine aktarılabilmektedir.

Bu kişisel verileriniz, Kanunun 5/2-f ve 6/2. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, geriye dönük kontrol sistemine izin verilerek telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddeleri kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım suretiyle veya Müşteri Hizmetleri kanalıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için ayrıca kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; www.watsons.com.tr adresindeki Kişisel Verileri Koruma Başvuru formu doldurarak ya da Yamanevler Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5, Kat:4-5, Ofis No: 9-10, Ümraniye, İstanbul  adresine göndereceğiniz yazılı başvuru mektubu aracılığıyla kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Mağazada Bul

Lokasyonum
Telefon Numarası *
Bir kod girin. *